PIT: przedsiębiorca nie wrzuci w koszty polisy od utraty dochodu

Wydatek na zakup polisy ubezpieczeniowej od utraty dochodu spowodowanej chorobą, czy też nieszczęśliwym wypadkiem, nie gwarantuje ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Nie może więc tego wydatku wrzucić w koszty. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2015 r.
W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca. Prowadzona działalność gospodarcza jest jego jedynym źródłem przychodu. Aby zabezpieczyć i zachować źródło przychodów przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczeniową od utraty dochodu w następstwie całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby. Polisa została zawarta na okres jednego roku. Polisa zapłacona została jednorazowo.
Przedsiębiorca uważa, że wydatek poniesiony na opłacenie tej polisy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Głównym założeniem zawartej polisy jest zabezpieczenie utraty dochodu w przypadku niemożliwości prowadzenia działalności z powodu trwałej bądź okresowej choroby bądź wypadku. Wypłata ewentualnego świadczenia ma pozwolić na pokrycie przez ten czas kosztów stałych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, np. czynszu, opłat za telefon, kosztów wywozu odpadów, czy usług księgowych. Ma również umożliwić powrót do zdrowia, które jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem wydatek na ubezpieczenie ma zagwarantować ciągłość funkcjonowania działalności gospodarczej.
Fiskus się nie zgodził. Uznał, że co prawda wydatki te nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów to jednak brak jest związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Fiskus analizując racjonalność i celowość poniesionego wydatku na ubezpieczenie na wypadek całkowitej okresowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, wskazał, że jego celem jest przede wszystkim zabezpieczenie bytu przedsiębiorcy. Wydatek z tego tytułu należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, bowiem konieczność opłacania polisy z tytułu tego typu ubezpieczenia jest niezależna od tego, czy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Z założenia ubezpieczenie to ma na celu niepogorszenie sytuacji materialnej przedsiębiorcy. Otrzymane odszkodowanie – w sytuacji zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem – nie będzie przychodem z działalności gospodarczej, a omawiany wydatek – bezspornie poniesiony został w celu potencjalnego otrzymania takiego odszkodowania.
Według fiskusa otrzymane z polisy środki pieniężne mogą co prawda zostać przeznaczone na pokrycie np. czynszu, opłat za telefon, wywóz odpadów, usługi księgowe, jednakże, jeżeli przedsiębiorca nie podjąłby decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, to niezależnie od otrzymania środków z polisy i tak musiałby ponosić niektóre wydatki związane z zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodów. Zatem wydatek z tytułu zapłaconej polisy nie ma na ten fakt żadnego wpływu.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 lutego 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/415-1395/14/ZK, LEX nr 254304
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 25 lutego 2015 r.
Data publikacji: 25 lutego 2015 r.