Administracja podatkowa ma wspierać i chronić uczciwych podatników

 
Resort finansów zatwierdził dokument pt. „System Obsługi i Wsparcia Podatnika”. Celem wdrożenia produktów tworzących nowy system jest dokonanie takich zmian, w rezultacie których administracja podatkowa stanie się bardziej pomocna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia w realizacji obowiązków podatkowych w konkretnej sytuacji.
Wsparcie i ochrona uczciwych podatników, szybka i wiarygodna informacja podatkowa oraz aktywniejsze zwalczanie przestępstw podatkowych – to główne cele zmian wprowadzanych przez polską administrację podatkową. Wdrażanie nowych lub usprawnianie istniejących rozwiązań służących obsłudze podatników jest jednym z priorytetów polskiego rządu.
Wchodząca w życie 1 kwietnia br. nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych wprowadza zmiany w strukturze i sposobie pracy administracji podatkowej. Konsolidacja usług pomocniczych w izbach i urzędach skarbowych umożliwi przesunięcie wygospodarowanych etatów do bezpośredniej obsługi podatnika, co korzystnie wpłynie na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji, jakość jej usług, a ponadto przyniesie wymierne korzyści przedsiębiorcom i obywatelom mającym kontakt z tymi urzędami.
Ujednoliceniu udostępnianej podatnikom informacji i jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe służyć ma wzmocnienie Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Przyspieszy to również wydawanie interpretacji indywidualnych i pozwoli na skrócenie tego terminu z 3 miesięcy, przewidywanych w przepisach prawa, do 2 miesięcy.
Powstaną Centra Obsługi mają zapewnić zestandaryzowaną i ujednoliconą obsługę we współpracy np. ze Służbą Celną i ZUS. Będzie w nich można załatwić sprawę niezależnie od miejsca zamieszkania. Utworzone zostaną też stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystentów podatnika, towarzyszących mikroprzedsiębiorcom przez pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ich zadaniem będzie wsparcie podatników rozpoczynających działalność w rozwiązywaniu konkretnych, indywidualnych problemów prawnych i podatkowych. Jednolite zasady postępowania w kontakcie z podatnikiem i preferowanie telefonicznej formy kontaktu w sytuacjach, kiedy nie zachodzi bezwzględna konieczność wysłania pisemnego wezwania już teraz jest standardem w obsłudze podatnika.
Modernizacja administracji podatkowej to również przegląd funkcjonowania 20 tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które obsługują podatników o rocznym obrocie powyżej 5 mln euro rocznie oraz podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Rozważane jest wyspecjalizowanie jednego urzędu skarbowego w Polsce z kadrą o wysokich kwalifikacjach, który obsługiwałby kluczowe podmioty, budujące potencjał gospodarczy państwa, podatkowe grupy kapitałowe, banki i zakłady ubezpieczeń.
Zarządzanie zaległościami podatkowymi usprawnić mają utworzone w urzędach skarbowych nowe komórki organizacyjne do spraw wierzycielskich. Celem ich działalności będzie wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków prawnych, umożliwiających dobrowolne uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych. Standardem jest już komunikacja telefoniczna i elektroniczna z zobowiązanymi przed podjęciem pierwszych działań egzekucyjnych, a także stosowanie ulg w spłacie zobowiązań. Nowe jednostki korzystać będą z dostępnych narzędzi opartych o przeprowadzoną analizę ryzyka (monitorowanie terminowości płatności należności podatkowych), wdrażanie spójnych działań dla ich skutecznego odzyskania, a jednocześnie – w celu stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – umożliwiają kompleksową analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego ubiegającego się o ulgę. Wsparcie rzetelnych przedsiębiorców, którzy pomimo przejściowych trudności wywiązują się z zobowiązań podatkowych, już obecnie skutkuje wzrostem efektywności likwidacji istniejących zaległości podatkowych.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 2 marca 2015 r.
Data publikacji: 2 marca 2015 r.