Opublikowano nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

9 listopada została opublikowana nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830). Ustawa wprowadza ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym i zbliża poziom odsetek maksymalnych do rynkowych stóp procentowych.
Nowelizacja wdraża niektóre przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20011/7/UE dotyczącej zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i zmienia zasady naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.
Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy to:
1) wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym – stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych;
2) nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek:
– odsetki ustawowe (kapitałowe) stanowić będą sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych,
– odsetki ustawowe za opóźnienie – sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych;
3) nowy mechanizm naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych|) lub odsetek ustawowych za opóźnienie.
Ustawa dostosowuje ponadto część pojęć do brzmienia dyrektywy oraz doprecyzowuje te przepisy, które wywołują trudności w praktycznym stosowaniu (np. naliczanie tzw. rekompensaty w sytuacji wystawiania wielu faktur w ramach jednej umowy).
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2015 r.
Data publikacji: 12 listopada 2015 r.