Od stycznia 2016 r. wynagrodzenie minimalne w nowej wysokości!

Od 1 stycznia 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które zostało ogłoszone w dniu 14 września 2015 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 100 zł i wyniesie 1850 zł.
Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:
– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,
– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,
– dodatek za pracę w porze nocnej,
– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.
Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.
Marta Schodzińska
Data publikacji: 15 września 2015 r.