Będą nowe deklaracje dla podatników płacących ryczałt

Od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe wzory zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów.
Określenie nowych wzorów: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D związane jest ze zmianami w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Przy spełnieniu określonych w ustawie warunków, przychody te będą kwalifikowane jako przychody z “innych z źródeł”, a nie z działalności gospodarczej.
Wprawdzie podstawową formą opodatkowania dochodów ze sprzedaży takich produktów będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, ale przychody z tego tytułu będą również na zasadzie wyboru podlegały opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowaną formę opodatkowania osoby fizyczne będą wybierać składając pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego.
Wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy jeżeli przychody z takiej sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 150.000 euro. W roku rozpoczęcia działalności polegającej na sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy bez względu na wysokość przychodów. Ryczałt będzie wynosił 2 proc. uzyskanych przychodów.
Ponadto obowiązujące wzory formularzy wymagają dostosowania do zmian w Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi przy składaniu korekty deklaracji nie będzie wymagane pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Z tego względu w formularzach PIT-28, PIT-16A i P1T-19A dokonano zmiany przypisu, który w dotychczasowym brzmieniu informował u możliwości złożenia deklaracji korygującej wraz z obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.
Wzory formularzy określane w projektowanym rozporządzeniu będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Z uwagi na termin wejścia w życie zmian polegających na objęciu zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych tj. 1 stycznia 2016 r., podatnicy składający zeznanie za 2015 r. nie będą wypełniać pozycji dotyczących 2 proc. stawki ryczałtu.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 18 września 2015 r.
Data publikacji: 18 września 2015 r.