Od 2011 r. obowiązuje nowy wykaz materiałów budowlanych

Lista materiałów budowlanych objętych systemem zwrotu VAT została dostosowana do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 roku.
Od przyszłego roku podatnicy wnioskujący o zwrot części wydatków poniesionych na budowę lub remont będą korzystać z nowego wykazu materiałów budowlanych. Został on dostosowany do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Prawo do zwrotu dotyczy jedynie faktur dokumentujących zakup towarów, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22% VAT. Wykaz takich materiałów budowlanych można obecnie znaleźć w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1). Zmianie w stosunku do dotychczasowego wykazu uległy symbole i nazwy pozycji oraz brzmienie stosowanych wyłączeń. Szerszy zakres przedmiotowy niektórych grupowań zawartych w klasyfikacji z 2008 r. skutkuje mniejszą liczbą pozycji w nim ujętych. W tytule nowego obwieszczenia oraz w załączniku do niego umieszczono datę, od której będzie obowiązywać nowy wykaz, tj. 1 stycznia 2011 r.
Źródło: Gazeta Prawna, 19 października 2010 r.
Data publikacji: 19 października 2010 r.