Od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku z rejestru podatników VAT wykreślono 55.559 podmiotów. Najczęstszym powodem wykreślenia było zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

Od 1 stycznia do 31 maja 2017 roku z rejestru podatników VAT wykreślono 55.559 podmiotów. Najczęstszym powodem wykreślenia było zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 12474.

Resort finansów zwrócił uwagę, że wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT nie dzieje się w sposób automatyczny, gdyż samo zaistnienie przesłanek jeszcze nie obliguje do dokonania tej czynności. Przed wykreśleniem podatnika z rejestru organ podatkowy powinien podjąć udokumentowaną próbę kontaktu z nim w celu wyjaśnienia, czy zachodzą przesłanki do wykreślenia go z rejestru.

Uruchomienie procedury wykreślenia z rejestru VAT następuje w wyniku braku wystarczających informacji o prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej lub też braku możliwości skontaktowania się z podatnikiem (lub jego pełnomocnikiem). W sytuacji, gdy dojdzie do wykreślenia podatnika z rejestru, warunkiem przywrócenia zarejestrowania wykreślonego podatnika jest podjęcie kontaktu z urzędem i złożenie wyjaśnień. Jeżeli podatnik udowodni, że przesłanki będące podstawą wykreślenia nie wystąpiły, rejestracja może zostać przywrócona.

Resort wyjaśnił ponadto, że mając na uwadze zagwarantowanie podatnikowi możliwości szybkiego wyjaśnienia przyczyn nieuzasadnionego w jego opinii wykreślenia z ww. rejestru, jak i skrócenie terminu przywrócenia rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług, ustawodawca odstąpił od konieczności administracyjnej drogi postępowania, co w konsekwencji nie daje możliwości złożenia odwołania od tej czynności.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 9.06.2017 r.

Data publikacji: 9 czerwca 2017 r.