Od 1 stycznia 2017 r. – nowe limity dla KPiR oraz ryczałtu ewidencjonowanego

Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony zostanie – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, do którego będzie możliwe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Wzrośnie też – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Takie zmiany w zasadach opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przewiduje uchwalona przez Sejm 16 grudnia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa czeka na podpis prezydenta i publikację.

Limit dot. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zmiany w ustawie o rachunkowości polegają na podniesieniu, z 1.200.000 euro obecnie do 2.000.000 euro, limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Podwyższenie progu ma ułatwić wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców i pozwolić na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej.

Limit dot. opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmienia się limit przychodów, którego nieprzekroczenie w poprzednim roku jest warunkiem korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu przychodów z działalności gospodarczej. Obecnie limit ten wynosi 150.000 euro. Od 2017 roku limit zostanie podwyższony do równowartości 250.000 euro dla podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,

Ten wyższy limit dotyczył będzie także podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 250.000 euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej obliczane są wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Ponadto nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzupełnia przepisy dotyczące obliczania ryczałtu po wznowieniu działalności gospodarczej w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem na okres dłuższy niż podstawowy okres zawieszenia.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 27 grudnia 2016 r.