KASY FISKALNE – nowe rozporządzenie od 01.01.2017

W związku z planami dotyczącymi modernizacji istniejącego sytemu kas fiskalnych w ramach procesu uszczelniania systemu VAT i walki z szarą strefą, tylko do 31 grudnia 2017 r. będą obowiązywać, wprowadzane nowym rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów, unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku przy użyciu tych kas.

Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Mając na uwadze to, że planowana na 2018 rok modernizacja kas jest złożonym przedsięwzięciem, zasadniczo powielone zostały dotychczasowe przepisy.

Wymieniony w załączniku katalog czynności zwolnionych z ewidencjonowania nie uległ zasadniczo zmianom. Przewiduje się jednak wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Świadczenie takich usług zostało jednocześnie wyłączone z katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.

Dodane zostało zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obejmujące jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niektórych czynności dokonywanych przez ich jednostki organizacyjne, jeżeli na dzień 31 grudnia 2016 r. te jednostki samorządu terytorialnego albo ich jednostki organizacyjne korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Zlikwidowane zostało, przewidziane w obecnych przepisach, dwumiesięczne zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dotyczące podatników, którzy rozpoczynają świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Tym samym w przypadku podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2016 r. świadczenie usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas ma powstawać z chwilą wykonania tych usług.

Z bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wyłączone zostało nabycie i odsprzedaż przez podatnika – pracodawcę usług pracownikowi i opłacane bezgotówkowo świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego świadczonych na odległość.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 29 grudnia 2016 r.