100 zmian dla firm – pakiet zmian w Senacie

Na rozpoczętym 13 grudnia 2016 r. 32. posiedzeniu Senatu wniesiono 14 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Był to projekt rządowy. Nowelizacja, stanowiąca element pakietu „100 zmian dla firm”, zmienia 18 ustaw, w zakresie m.in.: prawo budowlane, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, prawo finansowe, prawo dotyczące dozoru technicznego czy prawo ochrony środowiska.

Ustawa zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców oraz umożliwia złożenie skargi do sądu na przewlekłość kontroli oraz zakazuje przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ.

Przedsiębiorcy, którzy nie wystąpili o interpretację indywidualną przepisów, nie będą narażeni na kary, jeżeli stosowali się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej.

Firmy zatrudniające poniżej 50 pracowników będą zwolnione z ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – obecnie z obowiązków tych są zwolnione firmy zatrudniające do 19 osób.

Ustawa wydłuża z siedmiu do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Również do 21 dni (z 14) wydłużono termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę.

Ustawa podnosi – z 1,2 do 2 mln euro – roczny limit przychodów netto, od którego powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzrośnie też – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Opracowanie: Marcin Krudysz

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 14 grudnia 2016 r.

Data publikacji: 14 grudnia 2016 r.