Zmiany w zakresie elektronicznego składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
Z informacji MF wynika, że systematycznie wzrasta liczba podatników składających roczne zeznania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. W 2010 roku w tej formie zostało złożonych 299 tysięcy zeznań, natomiast w 2011 ponad 845 tysięcy. W związku z powyższym resort finansów opracował projekt przepisów, które umożliwią podatnikom składanie deklaracji w powyższej formie również w następnym roku.
Od 1 stycznia 2012 roku bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego będą mogły być przesyłane następujące deklaracje:
1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011:
a) PIT-36,
b) PIT-36L,
c) PIT-37,
d) PIT-38,
e) PIT-39;
2) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011 (PIT-28);
3) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2011 (PIT-16A);
4) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2011 (PIT-19A);
5) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) składany w roku 2012.
Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność składanych deklaracji powinien zawierać:
a) identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL),
b) imię,
c) nazwisko,
d) datę urodzenia,
e) kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok w którym składane są deklaracje lub wartość 0 w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniej niż są składane deklaracje nie było złożone zeznanie.
Ponadto, w związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie identyfikatora podatkowego wprowadzono zmiany w strukturze logicznej urzędowego poświadczenia odbioru oraz strukturze logicznej podpisu elektronicznego nieweryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Projekt wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1769).
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 8 grudnia 2011 r.
Data publikacji: 8 grudnia 2011 r.