Obsługa przedsiębiorców przez CEIDG będzie sprawniejsza

W piątek posłowie uchwalili nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Usprawnienie obsługi przedsiębiorców i uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to główne założenia nowelizacji.
Działający od 1 lipca 2011 r. system CEIDG umożliwia złożenie przez Internet wniosku o założenie działalności gospodarczej, a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie.
Nowelizacja ma uprościć procedury związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w CEIDG. Przewiduje również poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie. Uwzględnione będą m.in. informacje dotyczące numerów telefonów. Przedsiębiorca będzie sam decydował czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną. W nowelizacji znalazły się również rozwiązania ułatwiające dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.
Przedsiębiorca będzie musiał posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru będzie musiał zawierać także adres do doręczeń jako adres powodujący skutki administracyjne i sądowe.
Co istotne, dane z CEIDG będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom przez wyszukiwarkę.
Nowelizacja przewiduje również zniesienie opłaty, co pozwoli na zrównanie podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie udostępniania danych.
Uproszczenie stosowania ustawy o swobodzie gospodarczej i usprawnienie systemu CEIDG powinno przełożyć się m.in. na zmniejszenie liczby wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego i skrócenie czasu oczekiwania na aktualizację wpisu.
Nowelizacja wprowadza także zmiany doprecyzowujące i ujednolicające, co ma zapewnić poprawność i większą wiarygodność danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców. Będzie to sprzyjać poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 września 2015 r.
Data publikacji: 28 września 2015 r.