W 2016 r. zwiększy się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty, których przychody netto w 2015 roku osiągną co najmniej wartość 5.092.440 zł, od 1 stycznia 2016 r. będą musiały prowadzić pełną rachunkowość.
Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1333) kwotę 1.200.000 euro należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rok podatkowy, a nie jak dotychczas po kursie z 30 września.
Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 191/A/NBP/2015 średni kurs euro na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. dotyczy jednostek, których przychody w 2015 r. wyniosły 5.092.440 zł.
Katarzyna Bogucka
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK
Data publikacji: 2 października 2015 r.