Nowelizacja wprowadzająca odwrócony VAT na tablety już opublikowana

Wczoraj została opublikowana nowelizacja wprowadzająca zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, która rozszerza mechanizm tzw. odwróconego VAT m.in. na tablety, laptopy, konsole do gier i telefony komórkowe.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) dostosowuje przepisy do wyroku TSUE w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06 w zakresie zaproponowania przykładowych metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT).
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy w zakresie tzw. ulgi za złe długi. Ulga na złe długi umożliwia wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, w sytuacji gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Dłużnik jest wówczas zobowiązany do odpowiedniego zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego. Nie jest natomiast możliwe skorzystanie przez wierzyciela z ww. ulgi, w przypadku gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
Ustawa rozszerza także przepisy w zakresie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów. W związku z potwierdzeniem występowania nadużyć w rozliczaniu VAT za niezbędne uznano objęcie tym mechanizmem kolejnych towarów, takich jak niektóre postaci złota, telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Ponadto, wprowadzono zmiany mające na celu pełniejszą realizację zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT.
Zmiany dotyczą również wprowadzonej od 1 października 2013 r. instytucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy (towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT). Ponadto, doprecyzowano przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej, stanowiącej jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność podatkową nabywcy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 5 maja 2015 r.
Data publikacji: 5 maja 2015 r.