Nowe formularze wniosków do KRS

Już na początku czerwca 2017 r. mają obowiązywać nowe formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2015 r. poz. 724) zostanie znowelizowane z kilku powodów. Zmiany będą się wiązać m.in. z wejściem w życie art. 4 ustawy z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2175). Nowelizacja ta wprowadza zmiany w ustawie z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków, oraz składania do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, konieczne będzie złożenie oświadczenia, czy wnioskodawcy są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061). W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie wzorów urzędowych formularzy do powyższych zmian.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia będzie implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13.06.2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek. Dyrektywa ta przewiduje stworzenie systemu integracji rejestrów państw członkowskich Unii Europejskiej (BRIS). Termin implementacji powyższej dyrektywy upływa z dniem 8 czerwca 2017 r.

Nowelizacja rozporządzenia dostosuje także formularze KRS-WH i KRZ-ZH do znowelizowanych przepisów ustawy z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210), która od dnia 1 stycznia 2017 r. przewiduje możliwość przekształcania stowarzyszeń zwykłych w stowarzyszenia podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe formularze mają ponadto zniwelować rozbieżności orzecznicze w zakresie ujawniania danych komplementariusza – osoby prawnej reprezentującej inną osobę prawną.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w zasadniczej części już w dniu 1 czerwca 2017 r., gdyż także w tym dniu zacznie obowiązywać powołana wyżej nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W zakresie czterech zmienianych wzorów formularzy początkowym terminem obowiązywania nowelizacji ma być natomiast 8 czerwca 2017 r.

Opracowanie: Krzysztof Kwiatkowski

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 25.05.2017 r.

Data publikacji: 25 maja 2017 r.