Plik JPK_WB wyciąg bankowy – zmiany

Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS przewiduje opublikowany projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycja ta oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Nowe regulacje miałyby wejść w życie 1.09.2017 r.

Działania te, poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku, mają służyć ograniczeniu oszustw i nadużyć podatkowych. Ma to umożliwić szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników.

Nowym obowiązkiem mają zostać objęte osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Obowiązek realizowany ma być za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze RP lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Polski – bezpośrednio przez podatnika.

Projekt przewiduje, iż wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej, za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części.

Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu „JPK ewidencja VAT” o „JPK_WB”, co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowym i kasowym. Szacuje się, że tak kompleksowy system („JPK ewidencja VAT” i „JPK_WB”) może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

W projekcie ustawy zaproponowano również zmianę brzmienia art. 181 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, co ma na celu wyeliminowanie wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Dodatkowo zmienić się ma brzmienie art. 293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych, braku ujęcia przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany, lub braku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 24.05.2017 r.