Nowa PKWiU w ustawie o podatku od towarów i usług

Uwzględnienie w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług i załącznikach do nich nomenklatury oraz symboli statystycznych obecnie obowiązującej w statystyce Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. przewiduje wchodząca w życie 1 stycznia 2010 r. nowelizacja tej ustawy.

Wprowadzona zostaje zasada, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych tylko, jeżeli przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze do niej powołują symbole statystyczne.

W wyniku zamiany stosowanej w ustawie nomenklatury i odwołań klasyfikacji z 1997 roku na PKWiU z roku 2008, nowe brzmienie otrzymały załączniki do ustawy zawierające wykaz towarów zaliczanych do nowych środków transportu, wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT i wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7%.

Likwidacji ulega załącznik nr 4, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, gdyż uregulowania dotyczące tej tematyki przeniesione zostają do treści ustawy. Zmiany w klasyfikacji statystycznej nie pozwoliły na takie przełożenie przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby było pewne, że zakres zwolnień określony w tym załączniku jest zgodny z przepisami unijnej dyrektywy.

Aby zagwarantować, że jakiekolwiek zmiany w klasyfikacjach wprowadzone po dniu ogłoszenia ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) nie będą miały wpływu na zmianę sposobu opodatkowania określonych towarów lub usług wprowadzono przepis, zgodnie z którym, takie zmiany nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Zapobiegnie to sytuacji, że zasady opodatkowania określonych towarów i usług regulowane byłyby przez przepisy statystyczne, a nie podatkowe, co naruszałoby postanowienia art. 217 Konstytucji RP.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 3 grudnia 2010 r.