Można już założyć konto na Portalu Podatkowym

Od 31 grudnia 2015 r. każdy podatnik i płatnik może założyć konto na Portalu Podatkowym służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową. Usługa ta została przygotowana w ramach Programu e-Podatki.
Założenie konta podatnika na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej. Pozwala też na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw.
Obecnie możliwe jest załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach usługi zostaną rozszerzone o kolejne podatki, tj. VAT, CIT i PIT.
Po założeniu konta na Portalu Podatkowym podatnik i płatnik uzyskują dostęp przez internet do swoich danych znajdujących się w posiadaniu administracji podatkowej, tj. w szczególności do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych spraw czy stanu rozliczeń i płatności. Poprzez swoje konto użytkownik może składać drogą elektroniczną nie tylko deklaracje podatkowe, ale także pisma do organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. Pisma organów podatkowych mogą być doręczane bezpośrednio na konto, jeśli podatnik lub płatnik wystąpi o doręczanie pism tą drogą.
Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta. Usługa uwierzytelnienia z użyciem profilu zaufanego e-PUAP dostępna będzie od stycznia 2016 r.
Uzyskanie dostępu do konta podmiotu wymaga uprzedniego złożenia, do organu administracji podatkowej, przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu, wniosku w formie pisemnej o udostępnienie konta podmiotu określonej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego. Dostęp do własnego konta może być udzielony przez podatnika lub płatnika innej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego za pośrednictwem konta na tym Portalu.
Podatnik lub płatnik uzyskują za pomocą konta na Portalu Podatkowych dostęp do swoich danych podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, a w szczególności do: złożonych deklaracji i pism, stanu prowadzonych spraw, swoich rozliczeń i płatności.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 5 stycznia 2016 r.
Data publikacji: 5 stycznia 2016 r.