Przedsiębiorcy mają czas do 20 stycznia na wybór formy opodatkowania

 
20 stycznia mija termin składania przez przedsiębiorców oświadczeń dotyczących formy opodatkowania w 2016 roku. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą zdecydować się na ryczałt, 19-proc. podatek liniowy lub opodatkowanie według zasad ogólnych.
Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej wybierają formę opodatkowania z chwilą wpisu do CEIDG. Składają wówczas oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
W przypadku gdy do 20 stycznia roku podatkowego przedsiębiorca nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie takiej, jak w poprzednim roku.
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego z nich.
Katarzyna Bogucka, RPE WK
Data publikacji: 12 stycznia 2016 r.