Ministerstwo Finansów dostosowuje przepisy wykonawcze do czerwcowej nowelizacji ustawy o VAT

Nowy wzór zgłoszenia (VAT-R), zwolnienie z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego oraz zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego to najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT jakie przygotowało Ministerstwo Finansów w związku z uchwaloną w czerwcu nowelizacją.
Liczne zmiany jakie w ustawie o VAT wprowadza uchwalona 9 czerwca nowelizacja (druk sejmowy nr 4201) spowodowały konieczność przedstawienia przez resort finansów stosownych zmian przepisów wykonawczych. Tym samym, zmienione przepisy ustawowe oraz przepisy wykonawcze mają być zgodne z regulacją wspólnotową w zakresie usystematyzowania pojęć siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz stałego miejsca zamieszkania.
Nowy wzór zgłoszenia (VAT-R)
Nowy wzór zgłoszenia (VAT-R) został oparty na dotychczasowym wzorze zgłoszenia rejestracyjnego określonym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 44, poz. 229). We wzorze tym zostały wprowadzone następujące zmiany:
1. w części Miejsce składania nadano nowe brzmienie pkt 3: „Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju składają zgłoszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.”,
2. w części A. w pkt 6 wyrazy „posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania” zastąpiono wyrazami „siedzibę działalności gospodarczej”,
3. w części B.3. w pkt 25 wyrazy „siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania” zastąpiono wyrazami „siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” oraz w odnośniku do tej części 1) wyrazy „siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania” zastąpiono wyrazami „siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej”,
4. w części C.1 w pkt 28 wyrazy „siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania” zastąpiono wyrazami „siedzibę działalności gospodarczej”,
5. w części C.3. w pkt 60 dodano odnośnik 3) w brzmieniu: „W przypadku podmiotów, które wybierają opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze, zaznaczenie tego kwadratu jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia”. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych ze składaniem naczelnikowi urzędu skarbowego dodatkowo pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zmiana wzoru formularza VAT-R rodzi jednocześnie konieczność wyłączenia podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju z możliwości stosowania przez nich do końca roku wzoru (VAT-R(9).
Zwolnienie z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego
Przedstawiony przez resort finansów projekt nowego rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego zakłada, że z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego zwolnieni będą podatnicy wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będący podmiotami posiadającymi siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
Ministerstwo zaproponowało także zwolnienie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego podmiotów świadczących na terytorium Polski wyłącznie usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób. Zwolnione z obowiązku rejestracyjnego podmioty będą jednak musiały skorzystać ze szczególnej procedury przewidzianej rozdziałem 7a dodanym do ustawy o VAT.
Warunki stosowania zerowej stawki podatku przez niektóre organy i instytucje
Instytucje lub organy Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne NATO, misje dyplomatyczne i konsularne posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo poza terytorium kraju będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki podatku 0 proc. przy zakupie towarów i usług w kraju, gdy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi posiada wypełnione, odpowiednio dla potrzeb podatku, świadectwo potwierdzone przez właściwe władze państwa, na terytorium, którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), wskazanych w przekazanym dokumencie. Świadectwo nie będzie musiało być jednak potwierdzone, gdy towary lub usługi nabywane przez określone podmioty przeznaczone będą do celów służbowych. Jednakże w takiej sytuacji ww. podmioty wraz z dokumentami, tj. świadectwem, zamówieniem dotyczącym towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), przekażą sprzedawcy towarów lub usług kopię pisma zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium, którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.
Resort finansów planuje, że wszystkie przedstawione zmiany wejdą w życie na dzień 1 lipca 2011 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 21 czerwca 2011 r.
Data publikacji: 21 czerwca 2011 r.