Miejscem świadczenia usług transgranicznych będzie miejsce siedziby usługobiorcy

26 września Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest implementacja do przepisów o VAT zmian wprowadzonych dyrektywami unijnymi.
Fundamentalna jest zmiana ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy. Ma to usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego przez modernizację i uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. Zmiany w odniesieniu do miejsca świadczenia usług wprowadzają w szerokim zakresie rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji. W przypadku transgranicznego świadczenia usług na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych dla potrzeb VAT w innym niż państwo siedziby usługodawcy państwie członkowskim, obowiązek ich rozliczenia będzie spoczywać, co do zasady, na usługobiorcy. Kontrolę prawidłowości rozliczania przez usługobiorców usług świadczonych w ramach Wspólnoty będzie wspierać obowiązek składania przez usługodawców informacji podsumowujących. Zmiana zasady ogólnej nie dotyczy m.in. sytuacji, gdy usługi świadczone na rzecz podatnika są przeznaczone do jego osobistego użytku lub użytku jego personelu. W takim przypadku będzie to, co do zasady, miejsce siedziby usługodawcy.
Gazeta Prawna, 28 września 2009 r.