Senat wprowadził poprawki do nowelizacji O.p.

Podczas ostatniego posiedzenia senatorowie wprowadzili poprawki do dwóch nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa.
Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych, m.in. zobowiązując ministra finansów do wyznaczenia w rozporządzeniu podległego mu organu podatkowego, który będzie przekazywać obcym władzom wnioski o doręczenie pism i o udzielenie informacji oraz udzielane informacje, a także określając procedury wymiany informacji, w szczególności terminy udzielenia i odmowy udzielenia informacji, oraz wezwania do uzupełnienia wniosku.
Senatorowie chcą, aby pismo pochodzące od obcych organów podatkowych doręczał podatnikowi właściwy naczelnik urzędu skarbowego, a nie Minister Finansów.
Izba uchwaliła, z jedną poprawką, nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Poprawka ta doprecyzowuje przepisy wywodzącej się z projektu senackiego nowelizacji. Wykonuje ona wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nakładając obowiązek zawiadamiania przez organy podatkowe i celne podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. Ponadto wprowadza obowiązek informowania organów podatkowych i celnych o prowadzonym karnym postępowaniu przygotowawczym przez organ prowadzący to postępowanie.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2013 r.
Data publikacji: 13 sierpnia 2013 r.