MF: przychód z tytułu służebności przesyłu jednak bez PIT

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego – stwierdził minister finansów wydając interpretację ogólną, w której zmienił swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące możliwości stosowania takiego zwolnienia.
W interpretacji ogólnej z 10 lipca 2013 r., DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13 minister finansów wyjaśnił, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 120ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Ustawa o PIT zwalnia z podatku tylko wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej, a więc to za służebność przesyłu podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
Jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest odmienne stanowisko. W szczególności w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2013 r. (II FSK 3050), sąd stwierdził, że zastąpienie w sferze cywilistycznej służebności gruntowej służebnością przesyłu ustanawianą w związku z budową lub użytkowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, nie zmieniło ani celu, ani treści tych służebności. Trudno jest przyjąć żeby wprowadzeniu nowego rozwiązania na gruncie prawa cywilnego towarzyszyło założenie i zamiar ustawodawcy dokonania modyfikacji w systemie zwolnień podatkowych. Sąd uznał więc, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT, odnosi się do ustanawianych służebności przesyłu.
Akceptując wykładnię przedstawioną w tym wyroku, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, minister finansów zdecydował się zmienić swoje wcześniejsze stanowisko i w nowej interpretacji ogólnej uznał, że wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 21 maja 2014 r., DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 maja 2014 r.
Data publikacji: 27 maja 2014 r.