Księgowość małych firm będzie prostsza

Podczas rozpoczynającego się 68. posiedzenia Sejmu odbędzie się II czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Projekt wprowadza uproszczenia w sprawozdawczości finansowej dla mikrofirm.
Celem nowelizacji jest redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości.
Projekt wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z projektem możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Projekt znosi obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu.
Za jednostki typu mikro uznaje się spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów:
– 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
– 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
– 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.
W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy, katalog podmiotów rozszerzono o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2014 r.
Data publikacji: 28 maja 2014 r.