Materiały budowlane dla powodzian zwolnione z VAT

Darowizny materiałów budowlanych przekazywane przez przedsiębiorców na rzecz powodzian będą zwolnione z podatku VAT.
Przedstawiony 26 maja projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT zakłada zwolnienie z podatku nieodpłatnego przekazania materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w majowej powodzi. Zastosowanie zwolnienia od podatku związane jest jednak z brakiem możliwości odliczenia przez darczyńców podatku związanego z nabyciem tych materiałów.
Obdarowanymi będą mogły być osoby fizyczne, które nie są podatnikami podatku VAT, ale również podmioty prowadzące działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, starcami oraz w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów. Zwolnienie obejmować będzie także darowizny na rzecz osób, które będą budowały budynki na gruntach niedotkniętych powodzią w związku z tym, że odbudowa domów na terenach zalanych będzie niemożliwa.
Zwolnienie będzie miało zastosowanie do materiałów budowlanych, które zostały wymienione w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 22% (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).
Warunkiem zwolnienia jest otrzymanie przez darczyńcę od osoby obdarowanej zaświadczenia wydanego przez ośrodki pomocy społecznej, że osoba poszkodowana ma prawo do dysponowania nieruchomością oraz że określone materiały są niezbędne do likwidowania szkód.
Zwolnienie ma obowiązywać do 30 września 2010 r.
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 maja 2010 r.
Data publikacji: 28 maja 2010 r.