Pomoc finansowa dla powodzian bez podatku

Osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi, nie zapłacą podatku dochodowego od otrzymanej pomocy finansowej.
Zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń pomocowych zapewniają obowiązujące regulacje. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT, nieopodatkowane są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych klęsk żywiołowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł w roku podatkowym. Zwolnienie to dotyczy zapomóg otrzymanych od zakładu pracy i związków zawodowych.
Osoby poszkodowane nie będą także płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558). Minister finansów, zgodnie z obowiązującym od 15 stycznia 2010 r. rozporządzeniem z 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 226, poz. 1819) zaniechał poboru podatku od pomocy otrzymanej w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 6.000 zł, uzyskanej od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Poza tym resort zapewnia, że wszelka pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu, która ma związek z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym 25 maja 2010 r. zapewniło ponadto, że urzędy skarbowe w całym kraju będą podchodziły ze zrozumieniem do sytuacji podatników, którzy w związku z kataklizmem stracili dokumenty lub nie mają możliwości złożenia w terminie deklaracji podatkowej.
Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu. W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.
Jeżeli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).
Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przypadku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.
Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów.
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 25 maja 2010 r.
Data publikacji: 27 maja 2010 r.