Limity podatkowe w 2014 r. będą wyższe

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2014 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5.068 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 4.922 tys. zł.
Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, na który mają być wyliczone limity. Wczoraj średni kurs euro wyniósł 4,2230 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2013 z dnia 1 października 2013 r.).
Status małego podatnika podatków dochodowych będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 5.068 tys. zł. Warto przypomnieć, że posiadanie statusu małego podatnika umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych.
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, nie przekracza równowartości 50.000 euro. W 2014 roku limit ten będzie wynosił 211.000 zł, a zatem o 6.000 tys. zł więcej niż obecnie.
Wyższe będą również limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2014 r. ryczałt będą mogli płacić podatnicy, którzy w tym roku uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 633.450 zł. Limit ten dotyczy również przychodów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych.
Kwartalny sposób rozliczania ryczałtu w następnym roku stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekraczają 105.575 zł.
Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Data publikacji: 2 października 2013 r.