Od 2014 r. nowe zasady naliczania podatku rolnego

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku rolnym (Dz. U. poz. 660). Od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Obecnie podatek rolny obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta od hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, a od pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Podatek ten stanowi dochód gminy.
Do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 1 października 2013 r.
Data publikacji: 1 października 2013 r.