Limity podatkowe w 2013 r. będą niższe

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2013 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 4.922 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 5.324 tys. zł.
Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok na który mają być wyliczone limity. Wczoraj średni kurs euro wyniósł 4,1020 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2012 z dnia 1 października 2012 r.).
Z uwagi na niski kurs euro limity podatkowe od nowego roku będą niższe niż obowiązujące.
Status małego podatnika podatków dochodowych będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 4.922 tys. zł. Warto przypomnieć, że posiadanie statusu małego podatnika umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych.
Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym w którym zostały wprowadzone do ewidencji nie przekracza równowartości 50 tys. euro. W 201 3 roku limit ten będzie wynosił 205 tys. zł, a zatem o 17 tys. zł mniej niż obecnie.
Niższe będą również limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2013 r. ryczałt będą mogli płacić podatnicy, którzy w tym roku uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 615.300 zł. Limit ten dotyczy również przychodów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych.
Kwartalny sposób rozliczania ryczałtu w następnym roku stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekraczają 102.550 zł.
Katarzyna Bogucka
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 2 października 2012 r.