Lekarze pytają o ewidencjonowanie nieodpłatnych usług medycznych

Stosowanie nowych przepisów nakładających na lekarzy obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów rodzi szereg wątpliwości, w związku z tym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do ministra finansów o udzielenie informacji na ten temat.
Zdaniem Macieja Hamankiewicza, szefa samorządu lekarskiego, udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie pozwoli znacznej grupie podatników wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty na prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a jednocześnie ograniczy nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotu wynikające wyłącznie z niezrozumienia skomplikowanych przepisów.
Wielu lekarzy i lekarzy dentystów w ramach posiadanej przez siebie praktyki udziela porad lekarskich, kończących się wystawieniem recepty dla najbliższych członków rodziny. Z tego tytułu lekarze i lekarze dentyści nie pobierają żadnych opłat. Co więcej, lekarze i lekarze dentyści, są uprawnieni do wystawienia również recepty dla siebie, na swój własny użytek. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poprosił ministra finansów o zajęcie stanowiska, czy tego rodzaju nieodpłatna porada zakończona wystawieniem przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską recepty dla siebie bądź dla członka swojej rodziny rodzi obowiązek zaewidencjonowania na kasie fiskalnej udzielonych tym osobom świadczeń zdrowotnych.
Ponadto poprosił o udzielenie odpowiedzi, czy tego rodzaju usługa medyczna dla siebie i członków najbliższej rodziny z punktu widzenia prawa podatkowego musi być zakwalifikowana jako mieszcząca się w prowadzonej działalności gospodarczej lekarza. Czy nie można przyjąć, że porady lekarskie świadczone dla siebie i członków najbliższej rodziny nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej i w związku z tym nie wymagają rejestracji dla celów podatkowych?
Kolejnym problemem poruszonym w piśmie była kwestia nieodpłatnych usług zdrowotnych świadczonych przez niektórych lekarzy także innym osobom nie należącym do kręgu uprawnionych do uzyskania recepty pro familia. Kodeks Etyki Lekarskiej wspomina np. o dobrym obyczaju leczenia innych lekarzy bez odpłatności, może chodzić także o bezpłatne leczenie członków dalszej rodziny. Czy tego rodzaju nieodpłatna usługa medyczna również powinna być zaewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej, a jeśli tak, to w jaki sposób – z wynagrodzeniem zerowym, czy stawką wynagrodzenia wynikającą dla tego rodzaju usługi z cennika?
Lekarze chcieliby także uzyskać wyjaśnienia, czy w przypadku gdy mają zarejestrowane jednocześnie dwie praktyki: praktykę w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz praktykę w miejscu wezwania są zobowiązani posiadać kasę fiskalną w sytuacji, gdy praktyka w miejscu wezwania jest faktycznie „zawieszona” (ustawa o działalności leczniczej nie zna pojęcia zawieszenia działania praktyki). Czy w takim przypadku jedynie jako potencjalni usługodawcy dla osób fizycznych, lekarze prowadzący praktykę w miejscu wezwania, mają obowiązek zaopatrzyć się w kasy fiskalne?
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 12 lutego 2015 r.
Data publikacji: 12 lutego 2015 r.