Informacje o dochodach za 2014 r. płatnik może przesłać do 2 marca

Zgodnie z ustawowym terminem, płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mają czas do końca lutego na złożenie informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40. Termin złożenia dokumentów za 2014 r. upływa 2 marca, gdyż ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę.
Dokumenty należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją z 26 września 2014 r., informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdyż termin na złożenie urzędowi skarbowemu informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie dokumentu papierowego upłynął z końcem stycznia.
Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (tzw. BPE). Płatnicy oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika, będące osobami fizycznymi, e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania BPE podpisując je danymi autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.finanse.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2015 r.
Data publikacji: 11 lutego 2015 r.