Zmienią się zasady zwolnień z VAT dla zbiórek publicznych

Minister finansów chce zmienić regulacje dotyczące zwolnień z VAT niektórych czynności związanych ze sferą dobroczynności. Proponowane zmiany mają charakter dostosowawczy do znowelizowanych przepisów w zakresie zbiórek publicznych.
Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada skorygowanie i uaktualnienie używanej w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień nomenklatury w odniesieniu do zwolnień dla niektórych czynności związanych z dobroczynnością oraz uwzględnienie nowych zasad przeprowadzania zbiórek publicznych.
Do rozporządzenia w sprawie zwolnień wprowadzona zostanie do słowniczka terminów definicja pojęcia “cele pożytku publicznego” analogiczna do definicji zawartej w ustawie z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Proponuje się ponadto usunięcie odniesień do zbiórek publicznych, o których mowa wustawie z 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, w przepisach ustanawiających zwolnienia dla dostaw towarów dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego i czynności związanych ze zbieraniem środków pieniężnych na potrzeby działalności pożytku publicznego realizowanej przez OPP za pośrednictwem SMS charytatywnych.
Projektowane przepisy doprecyzowują niektóre warunki stosowania przedmiotowych zwolnień. W przypadku uzależnienia stosowania zwolnienia z VAT dla czynności dostawy towarów nabytych w drodze darowizny lub za zebrane środki pieniężne od przeznaczenia w całości uzyskanych środków na realizację celów pożytku publicznego wprowadzone zostają czasowe ramy (3 lata) dla odpowiedniego wykorzystania przez organizacje pożytku publicznego uzyskiwanych środków, co umożliwi kontrolowanie spełnienia warunków do zastosowania zwolnienia.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia zaplanowane jest na 18 lipca 2014 r., co związane jest z datą wejścia w życie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 3 czerwca 2014 r.
Data publikacji: 3 czerwca 2014 r.