Kolejne zmiany w VAT od 01-07-2015

Nowelizacja wprowadzająca odwrócony VAT na tablety i inne zmiany w VAT podpisana

Prezydent podpisał 28 kwietnia br. nowelizację wprowadzającą zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych, która rozszerza mechanizm tzw. odwróconego VAT m.in. na tablety, laptopy, konsole do gier i telefony komórkowe.

Nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia związane z odliczaniem VAT, w szczególności przypadki wyłudzeń i unikania opodatkowania. Doprecyzowane zostały m.in. regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Wierzyciel nie może skorzystać z ulgi, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Według nowelizacji dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot.

Nowe przepisy przewidują również rozszerzenie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na m.in. niektóre postaci złota, kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem), telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Mechanizm ten umożliwia przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. W ramach przyjętych poprawek katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego VAT rozszerzony został na nieobrobione plastycznie półprodukty z metali nieżelaznych – aluminium, ołowiu i cynku.

Przyjęto też poprawkę zakładającą, że sprzedawca nie będzie obowiązany do rozliczenia podatku w transakcji obejmującej odwrotne obciążenie podatkiem VAT telefonów komórkowych i tabletów także w sytuacji, gdy nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy.

Nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług.

W nowych przepisach podwyższono również wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł).

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE nowelizacja przewiduje też zwiększenie stawki VAT na towary wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej z 8 na 23 proc.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sposobu określania proporcji i związanych z tym korekt, a także regulacji dotyczących opodatkowania towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i jednego z przepisów przejściowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Data publikacji: 29 kwietnia 2015 r.