VAT: pełne odliczenie od aut testowych wymaga ewidencji przebiegu

W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi dealer musi ustalić sposób wykorzystywania pojazdów oraz prowadzić dla tych pojazdów ewidencję przebiegu pojazdów. Tak wskazał WSA w Poznaniu w wyroku z 26 marca 2015 r.

W sprawie do fiskusa zwrócił się dealer samochodowy, który niektóre pojazdy, przeznaczone do odprzedaży udostępnia do jazd testowych, jako pojazdy demonstracyjne. Dealer traktuje jednak te samochody, jako towar handlowy, które będą służył dalszej odprzedaży. Do tego czasu ponosi jednak wydatki związane z nabyciem tych pojazdów, części składowych do nich, jak również z eksploatacją i użytkowaniem. Kwestią do rozstrzygnięcia było prawo do odliczenia pełnego VAT-u z faktur dokumentujących poniesienie wydatków związanych z pojazdami demonstracyjnymi oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w odniesieniu do takich pojazdów.

Dealer zapewnia, że samochody będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych – odsprzedaży pojazdów samochodowych. Przeznaczenie pojazdów do jazd demonstracyjnych wynika wyłącznie ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, a konieczność dokonania jazdy próbnej jest elementem procesu odsprzedaży pojazdów. Dlatego sposób wykorzystania pojazdów demonstracyjnych zostanie uregulowany w akcie wewnętrznym w taki sposób, aby wyłączony został ich użytek na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dealer uważa, że pojazdy w takiej sytuacji wypełniają wszelkie przesłanki do uznania ich za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Odpowiednie uregulowanie wewnętrzne, którymi mogą być porozumienia, regulaminy, ogólne zasady korzystania z pojazdów etc. uniemożliwi użytkowanie pojazdów na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Jego zdaniem nie ma za to obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że podatnik ma co prawda możliwość odliczenia 100 proc. kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją. Musi jednak spełnić łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Sąd zgodził się z fiskusem podzielając jego stanowisko, że samochody demonstracyjne, pomimo że nie utraciły charakteru towarów handlowych, nie są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, skoro służą w okresie ich użytkowania do prezentowania towaru. Zdaniem sądu do zwolnienia z prowadzenia ewidencji nie wystarczy, że samochód przeznaczony jest do odsprzedaży i sprzedaż tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika. Samochód ten nie może być wykorzystywany, nawet przejściowo, do żadnych innych celów. Fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany zawsze w kategoriach obiektywnych. Samochody demonstracyjne z samej definicji nie są wyłącznie przeznaczone do odsprzedaży. W konsekwencji w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi podatnik musi spełnić łącznie dwa warunki: musi ustalić sposób wykorzystywania pojazdów, np. poprzez sporządzenie zasady korzystania z pojazdów oraz prowadzić dla tych pojazdów ewidencję przebiegu pojazdów.

Wyrok WSA w Poznaniu z 26 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1099/14

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.nsa.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Data publikacji: 29 kwietnia 2015 r.