Kody kreskowe pomogą w inwentaryzacji składników majątku

Inwentaryzacja towarów może się odbyć poprzez skanowanie kodów kreskowych, które umożliwi szybkie zliczenie towarów oraz sporządzenie protokołu.
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego firmy muszą przeprowadzić inwentaryzację składników majątku. Mogą przy tym korzystać z uproszczeń, które są zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Spis z natury musi być ujęty w formie protokołu. Ustawa o rachunkowości reguluje jedynie zasadnicze kwestie dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji. Do inwentaryzacji można wykorzystać kody kreskowe, w których zapisana jest pełna informacja o towarze. Przeprowadzając inwentaryzację, można zeskanować oznaczenia za pomocą mobilnych terminali. Umożliwia to szybkie i równocześnie dokładne liczenie towarów, zbieranie danych, przechowywanie ich w pamięci, obróbkę, analizę oraz tworzenie raportów. Informacje przesyłane są do komputera, gdzie przeprowadzane są następne etapy procedur inwentaryzacyjnych. Na koniec zostaje wygenerowany raport. Na jego podstawie możliwe jest sprawne i precyzyjne ustalenie rzeczywistego stanu inwentaryzowanych aktywów na oznaczony dzień, porównanie ze stanem księgowym, rozliczenie występujących różnic i doprowadzenie stanu księgowego do stanu rzeczywistego.
Źródło: Gazeta Prawna, 23 września 2010 r.
Data publikacji: 23 września 2010 r.