Honorowy krwiodawca może skorzystać z ulgi podatkowej

Honorowy krwiodawca może odliczyć od dochodu (przychodu) wartość oddanej w roku podatkowym krwi lub jej składników co zmniejszy podstawę opodatkowania, a w konsekwencji wysokość podatku w rozliczeniu rocznym. Z ulgi tej ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

Wartość darowizny na cele krwiodawstwa podatnik odlicza od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT -28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT -36 albo PIT -37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT /O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew jak również osocze lub inne składniki krwi.

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi). Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtowców 6 proc. przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT -37 i PIT -28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT -28), a część w drugim od dochodu (PIT -37 albo PIT -36). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczył dwukrotnie.

Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia nie dołączamy do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd Skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 24 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 24 stycznia 2014 r.