Rząd przyjął projekt zmian w VAT od aut z kratką

Wczoraj, tj. 28 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej.
Chodzi o tzw. auta z kratką. Podstawę do wprowadzenia zmian stanowi przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów.
Ze względu na specyfikę tych samochodów, która umożliwia jednoczesne ich wykorzystywanie do celów służbowych i prywatnych trudno jest określić zakres ich użytkowania do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak prostych zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które przez swoją konstrukcję mogą być wykorzystywane także do celów prywatnych lub zasad opodatkowania takiego użytkowania – sprzyja nadużyciom w rozliczaniu podatku VAT. Chodzi o nieuzasadnione jego odliczanie lub uchylanie się od opodatkowania, wynikające z niewłaściwego prowadzenia dokumentacji podatkowej.
Projektowana ustawa wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy innych wydatków eksploatacyjnych), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów gospodarczych i prywatnych. Przyjęto, że każdy taki pojazd (ze względu na swoje cechy), służy co do zasady użytkowi mieszanemu, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają odliczeniu w 50 proc., z pewnymi wyjątkami. Przyjęto, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.
Zaproponowana konstrukcja ograniczenia do 50 proc. odliczenia podatku do pojazdów wykorzystywanych do użytku mieszanego – powiązana jest z wyłączeniem konieczności opodatkowania ich użytku prywatnego (chodzi o to, że opodatkowanie to skalkulowano w przyjętym ograniczeniu odliczenia). Rozwiązanie to – połączone z ryczałtowym ograniczeniem odliczenia podatku – zapewnia przedsiębiorcom bardzo proste zasady odliczania podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami, bez konieczności prowadzenia szczegółowych, i przez to czasochłonnych ewidencji do celów opodatkowania użytku prywatnego.
Aby zapewnić prawidłowe stosowanie proponowanych zasad rozliczania podatku VAT od pojazdów, wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwarunkowane będzie co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.
Przewidziano także wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego.
Wejście w życie tych regulacji oznacza ubytek dochodów budżetowych z podatku VAT w stosunku do 2013 r.: 939 mln zł w 2014 r., 1.376 mln zł w 2015 r.
Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 29 stycznia 2014 r.