Będą ulgi podatkowe na tworzenie i prowadzenie zakładowych przedszkoli

Wprowadzenie specjalnych ulg dla podatników na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przygotowane zmiany mają służyć realizacji działań zapowiedzianych w expose premier Ewy Kopacz.
Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań wspierających działania podatników w tworzeniu zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, zarówno na etapie tworzenia, jak i prowadzenia takiej placówki. Możliwe będzie zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na utworzenie przyzakładowej placówki i to zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i innych kosztów poniesionych na etapie jej tworzenia. Przy czym w wypadku kosztów dotyczących nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych, podatnicy będą zaliczać je do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane na ogólnych zasadach.
W przypadku kosztów ponoszonych przez pracodawcę z tytułu prowadzenia przyzakładowej placówki wprowadza rozwiązania umożliwiające zaliczenie ich do kosztów podatkowych, ale w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie na jedno dziecko. Limit ten dotyczy także wydatków związanych ze świadczeniem w postaci dofinansowania dla pracowników z tytułu uczęszczania ich dzieci do placówek innych niż przyzakładowe.
Koszty z tytułu utworzenia zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, a także z tytułu utrzymania takiej placówki i świadczenia w postaci dofinansowania dla pracowników, będą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli nie zostały podatnikowi w jakiejkolwiek formie sfinansowane, zwrócone lub wcześniej zaliczone do kosztów poprzez zakwalifikowanie do nich odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Projektowane przepisy, których wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2016 r. umożliwić mają korzystanie z przewidzianych w nim rozwiązań zarówno w przypadku, gdy pracownik wykonuje władzę rodzicielską, jak również w przypadku, gdy sprawuje opiekę prawną lub pełni funkcję rodziny zastępczej.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2015 r.
Data publikacji: 27 marca 2015 r.