Nowe wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe

1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wszyscy płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalania wysokości stopy procentowej tej składki, zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2015 r. zweryfikować wysokość stopy procentowej składki, ustaloną od 1 kwietnia 2015 r. dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj działalności wg PKD.

W roku składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2015 r. wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatników nie podlegających wpisowi do rejestru REGON, będzie wynosiła 1,80% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na ww. rok składkowy dla grup działalności).

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 25 marca 2015 r.

Data publikacji: 25 marca 2015 r.