1 lipca br. weszły w życie regulacje dotyczące utworzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS)

1 lipca br. weszły w życie regulacje dotyczące utworzenia Rejestru Zastawów Skarbowych (RZS). Rejestr ten będzie zawierał informacje o zabezpieczeniach skarbowych na ruchomościach oraz zbywalnych prawach majątkowych i będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Od 1 lipca 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa KAS. Wypisy i zaświadczenia wydawane na podstawie informacji zawartych w rejestrze są wydawane wyłącznie przez naczelników urzędów skarbowych, do których wpłynie wniosek. Natomiast dostępne jest także bezpłatne wyszukiwanie w tym rejestrze za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów.

Strukturę rejestru zastawów, sposób przesyłania wniosków o wpis, wzory wniosków o wpis oraz wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia określa rozporządzenie w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Określa ono również tryb zapewnienia dostępu do rejestru zastawów organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do tego rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

Rozporządzenie zakłada, że wnioski o wpis do rejestru i inne dokumenty będą przesyłane za pośrednictwem funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest RZS, a w przypadku niedostępności systemu z powodów technicznych, będą przesyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione będą do przysyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego w systemie teleinformatycznym, w którym RZS jest prowadzony. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór wniosku o wpis do rejestru. Wzór będzie wykorzystywany zarówno do występowania o dokonanie wpisu zastawu skarbowego, jak i o wykreślenie zastawu skarbowego.

W projekcie przewidziano, że każdy zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia w formie elektronicznej oraz papierowej. Wzór wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Przewidziano utrzymanie opłaty za wydanie wypisu oraz zaświadczenia w wysokości dotychczas pobieranej, tj. 50 zł. W celu usprawnienia weryfikacji wniesienia opłaty przewidziano, że dowód uiszczenia opłaty będzie dołączany do wniosku o wydanie wypisu. W przypadku wniesienia wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia drogą elektroniczną, dowód uiszczenia opłaty będzie dołączany w postaci elektronicznej kopii dokumentu.

Dostęp do rejestru będzie zapewniony także organom uprawnionym do występowania o wpis oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych, poprzez nadanie im, na ich wniosek, identyfikatora i hasła dostępu do systemu teleinformatycznego, w którym będzie prowadzony rejestr. Wniosek o dostęp ww. podmioty będą składały na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28.06.2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. poz. 1287) weszło w życie 1 lipca 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, regulujących zastaw skarbowy.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 3 lipca 2017 r.