Od dzisiaj obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji)

Od dzisiaj obowiązuje nowy wzór zaświadczenia CFR-1 (certyfikat rezydencji). Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do ogłoszonego wczoraj rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1315).

W związku z wejściem w życie 4.04.2017 r. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, został uchylony Dział VIIa Ordynacji podatkowej, odnoszący się do tej kwestii. W konsekwencji uchylono także przepis dotyczący zaświadczeń CFR-2 o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium RP osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy). Formularz ten stanowił załącznik nr 2 do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z 14.12.2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 10).

Zmianie uległ także przepis, który zawierał delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych wyłącznie do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru zaświadczenia CFR-1, co skutkowało utratą mocy dotychczasowego rozporządzenia, które zachowało moc nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. W związku z powyższym, konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe. Przy okazji wydania nowego wzoru w części określającej podstawę prawną, dokonano aktualizacji publikatora ustawy – Ordynacja podatkowa , poprzez odwołanie się do Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.

Michał Malinowski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

Data publikacji: 5 lipca 2017 r.