Rząd przyjął projekt ustawy o administracji podatkowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania, które ułatwią podatnikom realizację obowiązków podatkowych.
Przede wszystkim podatnik będzie mógł załatwić sprawy podatkowe w dowolnym urzędzie. Powstaną centra obsługi, w których pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje podatników, wydawać zaświadczenia, udzielać im wyjaśnień dotyczących prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero rozpocząć działalność gospodarczą. W centrach będą funkcjonować wyspecjalizowane stanowiska dedykowane konkretnym grupom podatników. Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do portalu podatkowego.
Efektem projektowanych zmian będzie także dostarczenie obywatelowi wspólnych usług administracji rządowej. Wprowadzenie nowych regulacji umożliwi wykonywanie przez centrum obsługi zadań wykonywanych dzisiaj przez inne organy, spoza administracji podatkowej. Będą to czynności polegające na przyjmowaniu podań i deklaracji należących do zakresu właściwości innych organów władzy publicznej, tj.: jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych właściwych w zakresie akcyzy, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wykorzystaniem dostępu do systemów teleinformatycznych tych organów.
Jednocześnie mikroprzedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika będzie musi złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jego wyznaczenie. Korzystanie przez podatnika z pomocy asystenta podatnika będzie możliwe przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.
Przewidziano także poprawę jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wyodrębnienie z pięciu izb skarbowych Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Projekt przewiduje ponadto prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego. Jego elementem będą np. nowe formy komunikacji z podatnikami w ramach Programu e-Podatki oraz przy wykorzystaniu prowadzonej w formie elektronicznej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej. Dzięki bazie każdy podatnik otrzyma jednolitą informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.
Założono, że wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą koncentrować się wyłącznie na obsłudze podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wsparcia podatników w centrach obsługi, które mają obowiązywać od 1 września 2015 r.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 1 kwietnia 2015 r.
Data publikacji: 1 kwietnia 2015 r.