01.01.2017 – nowa kwota wolna od podatku w PIT

Zmianie ulegają zasady naliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych odliczanej w rocznym obliczeniu tego podatku. Wchodząca w życie 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o PIT zakłada tzw. degresywną kwotę zmniejszającą podatek, a więc malejącą wraz ze wzrostem dochodów podatnika.

Kto będzie mógł zmniejszyć podatek

Dla podatników uzyskujących roczne dochody w wysokości, która nie przekracza kwoty 6600 zł, wysokość kwoty zmniejszającej podatek zostaje ustalona w takiej wysokości, aby uzyskana kwota dochodu nie była objęta koniecznością zapłaty podatku dochodowego, a więc aby stanowiła de facto kwotę wolną od podatku.

Podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6600 zł do 11.000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1188 zł a 556,02 zł.

Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 11.000 zł, ale nie przekraczające 85.528 zł będą korzystać z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 556,02 zł.

Podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 85.528 zł, ale nie przekraczające 127.000 zł będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od 556,02 zł do 0 zł.

Z kwoty zmniejszającej podatek nie będą natomiast korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127.000 zł.

Kwota wolna a zaliczki na podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł, natomiast w przypadku podatników których dochody przekroczą kwotę 85.528 zł zaliczki na podatek dochodowy nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę 85.528, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Weryfikacja kwoty zmniejszającej podatek

Zgodnie z przyjętą ustawą wysokość kwoty zmniejszającej podatek będzie podlegać corocznie weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który będzie przedkładać Radzie Ministrów, w terminie do 15 września roku, w którym dokonano weryfikacji informacji o wynikach dokonanej weryfikacji i propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 2 stycznia 2017 r.