1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem tych zmian jest dostosowanie polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie Unii Europejskiej. Wprowadzone bowiem w latach 2014-2015 przepisy unijne przewidują wspólne dla krajów Unii Europejskiej podejście w zakresie wymogów związanych z dokumentacją transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zmiana definicji podmiotu powiązanego

Zmodyfikowana została definicja podmiotów powiązanych – przez podmioty powiązane rozumieć się będzie podmioty, które będą posiadały bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25 proc. Dotychczas limit udziałów w kapitale innego podmiotu skutkujący uznaniem podmiotów za powiązane wynosił 5 proc.

Nowy zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Dotychczasowa przesłanka łącznej wartości danej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wynoszącej co najmniej 100.000 euro zastąpiona zostaje przesłanką osiąganych przychodów, bądź ponoszonych kosztów. Obowiązek dokumentacyjny będzie uzależniony od wysokości przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wygenerowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym i od przekroczenia progów wartości transakcji jednego rodzaju ustalanych w zależności od wysokości przychodów. Firmy, których przychody lub koszty nie przekraczają 2 mln euro rocznie, wyłączone zostały z obowiązku dokumentacyjnego. Jednocześnie rozszerzony został obowiązek dokumentacyjny na podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek niebędących osobą prawną.

Trzystopniowa dokumentacja transakcji

Wprowadzono obowiązek sporządzania trzystopniowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, tj. dokumentacji na poziomie lokalnym (local file), grupowej (master file) oraz raportowania wg krajów (country by country reporting). Podatnik o przychodach lub kosztach od 2mln – 10 mln euro, będzie zobowiązany jedynie do sporządzania local file. Podatnik o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro, będzie zobowiązany także do sporządzania analizy porównawczej oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Jeżeli przychody lub koszty przekroczą u danego podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 20 mln euro, będzie dodatkowo zobowiązany do przedstawienia master file. Natomiast podatnik o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln euro będzie musiał ponadto sporządzić tzw. country-by-country reporting.

Obowiązek sporządzania dokumentacji w roku następnym

W przypadku wystąpienia w danym roku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej ze względu na dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi, podatnicy, będą obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów.

Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej

Podatnicy będą zobowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Dotychczas, podmioty obowiązane były jedynie do przedłożenia dokumentacji w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z takim żądaniem przez organ podatkowy. Termin przedłożenia dokumentacji na żądanie organów pozostaje niezmieniony – 7 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowa dokumentacja podatkowa na żądanie fiskusa

Wprowadzenie, na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych i progów istotności. Będzie tak w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 2 stycznia 2017 r.