Zwrot wydatków w związku z budową pierwszego własnego mieszkania od 1 stycznia 2014 r.

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na obecnych zasadach obowiązuje do końca 2013 roku. Od 1 stycznia 2014 r. w tym zakresie będą obowiązywały przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304).
Nowe zasady zwrotu VAT zostały unormowane w rozdziale czwartym ustawy zatytułowanym “Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania”.
Osoby fizyczne, które po 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych będą mogły się ubiegać o “zwrot wydatków”, jeżeli:
1. wydatki zostały poniesione w związku z:
a) budową domu jednorodzinnego albo
b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2. przedsięwzięcie o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza 75 i 100 metrów;
4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
5. do dnia złożenia wniosku o zwrot ww. wydatków, osoba fizyczna nie była:
a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
W porównaniu do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym system zwrotu został ograniczony, zarówno jeżeli chodzi o jego zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy.
W ustawie określono kwoty zwrotu wydatków dla poszczególnych stawek podatku VAT. W przypadku gdy stawka VAT wynosi 22 proc. kwota zwrotu wyniesie 68,18 proc.. Natomiast gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22 proc. kwota zwrotu wyniesie odpowiednio:
1. 65,22 proc. – dla stawki 23 proc,
2. 62,50 proc. – dla stawki 24 proc.,
3. 60 proc. – dla stawki 25 proc.
Osoby fizyczne, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych, będą miały prawo ubiegać się po 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na dotychczasowych zasadach. Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1. od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.;
2. od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.;
3. od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.;
4. od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
5. od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
W przypadku gdy wniosek o zwrot VAT składany jest po raz pierwszy po 31 grudnia 2013 r. limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają dotyczyć okresów liczonych od daty złożenia tego wniosku do 31 grudnia 2018 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2013 r.
Data publikacji: 14 listopada 2013 r.