ZUS zawiesi emeryturę zatrudnionym po 1 października

Dnia 1 października 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 168 poz. 1001).
Od 1 stycznia 2011 r., pracownik, któremu ZUS przyznał emeryturę, musi rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, aby móc rozpocząć pobieranie emerytury. Osoby, które nabyły prawo do emerytury pomiędzy 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. (w okresie, gdy nie było tego obowiązku) i rozpoczęły pobieranie emerytury bez rozwiązywania stosunku pracy powinny rozwiązać stosunek pracy najpóźniej do 30 września 2011 r. W przeciwnym razie prawo do emerytury zostanie im od 1 października 2011 r. zawieszone.
Należy podkreślić, że osoby, które po otrzymaniu emerytury rozwiązały stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, a następnie zatrudniły się ponownie u tego samego lub innego pracodawcy – nie muszą po raz kolejny rozwiązywać stosunku pracy, aby nadal otrzymywać emeryturę.
Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze złożenia wypowiedzenia lub porozumienia stron. Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien niezwłocznie przekazać do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy dokumentujące fakt rozwiązania stosunku pracy. Po rozwiązaniu stosunku pracy może ponownie zatrudnić się u tego samego lub innego pracodawcy – wówczas emerytura może mu być wypłacana.
Emeryci, którym począwszy od 1 października 2011 r. prawo do emerytury zostanie zawieszone, uzyskali, zgodnie z nowelizacją, możliwość ubiegania się o ponowne obliczenie emerytury. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest niepobieranie emerytury wskutek zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy, poczynając od 1 października 2011 r.
Nowelizacja wprowadza odrębne zasady ponownego obliczania emerytur dla emerytów pobierających emerytury: obliczone według. starych zasad, obliczone według nowych zasad, oraz emerytury mieszane.
Emerytury, obliczone na podstawie art. 53 ustawy emerytalnej (stare zasady) będą ustalane na nowo, na wniosek osób zainteresowanych, po przepracowaniu przez nie co najmniej 18 miesięcy poczynając od 1 października 2011 r. W razie zgłoszenia po tym terminie wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury – wysokość emerytury zostanie obliczona od nowej kwoty bazowej, obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury.
Emerytury obliczone na podstawie art. 26 ustawy emerytalnej (nowe zasady) będą ustalane na nowo, na wniosek osób zainteresowanych, po przepracowaniu przez nie co najmniej 18 miesięcy poczynając od 1 października 2011 r. w ten sposób, że zapisane na ich koncie składki emerytalne zaewidencjonowane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury oraz zwaloryzowany kapitał początkowy, po pomniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty pobieranej emerytury ustalonej na dzień jej przyznania po raz pierwszy oraz liczby miesięcy, za które została wypłacona – zostaną podzielone przez średnie dalsze wyrażone w miesiącach statystyczne trwanie życia osoby, będącej w wieku osoby występującej o ponowne ustalenie wysokości emerytury.
Ustalenie na nowo wysokości emerytur mieszanych, przyznanych w latach 2009 i 2010 będzie się odbywało na zasadach dotyczących zarówno emerytur przyznanych według starych zasad jak i według nowych zasad, ponieważ emerytury te są ustalane częściowo według starych zasad (w roku 2009 – 80%, w roku 2010 – 70%), a częściowo według nowych zasad (w roku 2009 – 20%, a w roku 2010 – 30%).
Zgodnie z nowelizacją ponowne ustalenie wysokości emerytury będzie mogło nastąpić na wniosek zgłoszony dopiero po ustaniu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.
Gdyby, na skutek ponownego ustalenia wysokość emerytury okazała się ona niższa –świadczenie przysługiwać będzie w wysokości dotychczasowej.
Nowelizacja przesądziła, że ponowne ustalenie wysokości emerytur w oparciu o nowe przepisy art. 194c-194h ustawy emerytalnej będzie mogło nastąpić tylko jeden raz.
Data publikacji: 30 września 2011 r.