Nianie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym

Od 1 października 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, określonej w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
Umowę uaktywniającą rodzice zawierają z nianią, podejmującą się opieki nad dzieckiem. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby zatrudnionej w charakterze niani do opieki nad dzieckiem do lat 3, na podstawie umowy uaktywniającej, stanowi przychód, z zastrzeżeniem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych przez ZUS ze środków budżetu państwa stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.
Data publikacji: 30 września 2011 r.