ZUS: najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. (M.P. poz. 95) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wynosiło 4005,97 zł.
Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. dla:
1) osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
2) twórców i artystów,
3) osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5) osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku).
W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. nie może być niższa od kwoty 270,40 zł (tj. 9% podstawy wymiaru – zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 30 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 30 stycznia 2014 r.