Zmiany w VAT są niekorzystne dla biur turystycznych

Polska Izba Turystyki zwróciła się do resortu finansów z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych, które doprowadziłyby do zachowania po 31 grudnia 2013 r. obecnie obowiązującego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystycznych opodatkowanych według szczególnej procedury VAT marża.
1 stycznia 2014 r. wejdą w życie nowe regulacje w zakresie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Jednocześnie uchylony zostanie dotychczas obowiązujący przepis, na podstawie którego minister finansów określił szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla usług turystycznych opodatkowanych według szczególnej procedury, tj. z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od dnia wykonania usługi. W konsekwencji, od 1 stycznia 2014 r. dla usług turystycznych opodatkowanych w systemie VAT marża zastosowanie znajdzie ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą wykonania usługi.
Zdaniem Izby, wprowadzenie tej regulacji, będzie powodować szereg problemów natury praktycznej z prawidłowym i terminowym rozliczeniem VAT. Trudności te wynikają zarówno ze specyfiki działalności branży turystycznej, jak również z niestandardowego sposobu ich rozliczania. Podstawą opodatkowania usług turystycznych jest marża pomniejszona o kwotę podatku. Określenie podstawy opodatkowania w postaci wyniku (zysku) uzyskanego przez podatnika na danej usłudze turystycznej powoduje, iż wyliczenie marży oraz należnego podatku może nastąpić nie wcześniej niż z chwilą ustalenia wartości kosztów nabycia wszystkich usług/towarów, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć.
Jak zauważa Izba, rozbieżność pomiędzy datą powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług turystycznych a momentem otrzymania dokumentów kosztowych, które mają wpływ na wysokość marży, będzie dodatkowo potęgowana wprowadzanymi od 1 stycznia 2014 r. regulacjami w zakresie zasad wystawiania faktur VAT. Na ich podstawie termin na wystawienie faktury zostanie wydłużony do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż. Należy się spodziewać, iż faktury dokumentujące nabycie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty będą spływać do biur podróży później niż dotychczas, co wobec braku owych 15 dni dodatkowo utrudni, a w niektórych sytuacjach nawet zaburzy, proces rozliczeń z tytułu VAT.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.pit.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2013 r.