VAT 2014 – przygotuj się na zmiany

1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie kolejne rewolucyjne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na rozliczanie tego podatku. Wprowadzone regulacje dotyczyć będą momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku naliczonego i zasad fakturowania.
Obowiązek podatkowy w VAT
Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzona zostaje zupełnie nowa definicja obowiązku podatkowego. Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Obowiązywać będzie także przepis stanowiący, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Nowością w 2014 r. będą ponadto szczególne przepisy dotyczące czynności rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
Podstawa opodatkowania
W większości nowe przepisy odpowiadać będą przepisom obecnie obowiązującym. Celem nowelizacji jest bowiem nie tyle zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania, co uporządkowanie przepisów oraz ich dostosowanie do treści przepisów unijnych. Nowa definicja podstawy opodatkowania będzie bezpośrednią implementacją definicji zawartej w dyrektywie VAT. Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. W przypadku zaś dostaw nieodpłatnych podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
Odliczenie VAT naliczonego
Prawo do odliczenia VAT naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Stąd po 1 stycznia 2014 r. ważne będzie, aby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą. Nowe przepisy będą także warunkować prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.
Wystawianie faktur
Do ustawy zostaną wprowadzone przepisy określające ogólne zasady wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury, które dotychczas były regulowane przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.
Jolanta Mazur, RPE WK
Data publikacji: 19 grudnia 2013 r.